Մեր Խօսքը

Անհերքելի ճշմարտութիւն մըն է, որ մարդ կերտելու առաջին սանդխամատը կը հանդիսանայ պատանեկութիւնը։ Պատանիներն են, որոնք պիտի դառնան երկրագունդի ընդարձակ ցամաքամասերուն «տէրն ու տիրականը»՝ փորձելով արդարօրէն լուծել մարդկութեան ու ազգերուն ցարդ անլուծելի թուացող բոլոր դժուարութիւնները։ Այս իմաստով ընդգծելի է կարեւորութիւնը պատանեկան տարիքի հոգեմտաւոր դաստիարակութեան։ Դաստիարակութիւն մը, որ ներփակէ մարդկային, ընկերային, ազգային հասկացողութիւններուն բոլոր երեսները, պատանին վերածելով մարդկութեան մէջ գործող ինքնավստահ ու արդարադատ ընկերային արարածի մը։

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր ծնունդի օրէն իսկ ըմբռնած է կարեւորութիւնը այսօրուան պատանիին ու անոր ամրակերտ դաստիարակութեան, եւ հիմնած է դպրոցներ՝ Պատանեկան Միութիւններ։

    Պատանեկանին մէջ հայ պատանին կը վարժուի հանդուրժել, այն ինչ որ կրնար անհանդուրժելի թուիլ առաջին վայրկեանին, յարգել ընկերներուն կարծիքը, արտայայտել նաեւ սեփական մտքեր, ենթարկուիլ կարգապահութեան եւ կազմակերպել ու գործել հաւաքաբար։ Ասոնց կողքին ան կը տոգորուի ազգային գիտակցութեամբ, մարդու եւ հայու իրաւունքներուն քաջածանօթ կը դառնայ, կը մշակուի հաւաքականութեան ծառայելու իր տրամադրութիւնը։ Կը սորվի, որ մաս կը կազմէ իր նմաններէ բաղկացած, բայց ընդհանրական նպատակներ հետապնդող մարդոց խումբի մը, ժողովուրդի մը, ազգի մը։

Եւ երբ պատանին եւ մանականդ հա՛յ պատանին նկարագրային վերոյիշեալ կէտերով կը թրծուի, իրաւունքներուն ձեռքբերման վաղուան յաղթանակը կþապահովուի։


Հ.Յ.Դ.  Լ.Պ.Մ                           
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ

«Վազրիկ» Յունիս 2016

ARF BADANI բջիջային ծրագիր

appposter